Informácie k zápisu do MŠ

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole na školský rok 2021/2022 bude prijímať  4.5.2021 od 08:00 do 16:00 hod. v priestoroch MŠ. Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.

Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na
https://msvoderady.edupage.org (kliknite na elektronická prihláška)

Pri odovzdaní žiadosti je potrebné priniesť na overenie údajov:

  • vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi rodičmi, s potvrdením od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní, prehlásenie obidvoch zákonných zástupcov.
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku
do 31. 8. 2021
 

Kritériá prijatia:

  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.8.2021
  • deti s odloženou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2021
  • deti s trvalým pobytom vo Voderadoch  

Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude doručené najneskôr do 30. 06. 2021.

Informácie o prijímaní detí do MŠ budú zverejnené  okrem  našej webovej stránky www.msvoderady.sk, aj na stránke  edupage MŠ https://msvoderady.edupage.org a tiež na vchode budovy MŠ.

Poprosím Vás nahlásiť sa telefonicky na číslo 0904 695 228 na určitý čas, aby sa netvorili zástupy. Ďakujem.

Mgr. Tatiana Borisová
Zástupkyňa pre MŠ