Od 1.9.2017 sme s dokončenou prístavbou jedného pavilónu štvortriedna materská škola, ktorá  poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Kapacita školy je 84 detí . Všetci predagogickí pracovníci sú kvalifikovaní a kontinuálne vzdelávaní.

Naše ZAMERANIE

Prehlbovať a posilňovať telesné a duševné zdravie detí.

Hravou a zážitkovou formou prostredníctvom tvorivej dramatiky získavať základné vedomosti.

Prostredníctvom počítačovej techniky dosiahnuť osobnostné, informačné a kognitívne kompetencie dieťaťa „počítač je múdra hračka“.

V spolupráci so školou ,,Smelo do sveta” zážitkovou formou oboznámiť deti s cudzím jazykom- angličtinou.

Krúžkom so športovým zameraním- Soft bol rozvíjať postreh, beh, presnosť úderu, tímovú hru a v neposlednom rade predchádzať obezite.

Externou logopedičkou eliminovať a postupne odstrániť rečové problémy a logopedické nedostatky u detí najmä predškolského veku.

V akom JAZYKU ?

Vyučovanie prebieha v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Aký bude náš ABSOLVENT ?

Predprimárne vzdelávanie v štátnom jazyku položí základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom prioritou je realita dieťaťa (ISCED 0).

Absolvent získa poznatky a schopnosti vo vzťahu ku kultúre, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

Absolvent je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší život v spoločnosti.

V závere predškolského veku dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií.

V materskej škole sa rozvíjajú kompetencie:

1.  psychomotorické

2.  osobnostné       a) elementárne základy sebauvedomenia                b) elementárne základy angažovanosti

3.  sociálne

4.  komunikatívne

5.  kognitívne     a) elementárne základy riešeniaproblémov  b) elementárne základy kritického myslenia   c) elementárne   základytvorivého myslenia

6.  učebné

7.  informačné

UČEBNÉ OSNOVY

V učebných osnovách zohľadňujeme a berieme do úvahy vnútorné a vonkajšie podmienky materskej školy, obsah štátneho vzdelávacieho programu, osobitosti predškolského vzdelávania ako i požiadavky ZŠ s prihliadnutím na zameranie školy. Rovnako v osnovách zohľadňujeme spoluprácu s inými inštitúciami v obci a okolí.

OBSAHOVÉ CELKY:

IX. Môj domov, moja škola

X. Jeseň nám klope na dvere

XI. Sme rozdielni a predsa rovnakí

XII. Čas zázrakov

I. Čo dokáže Perinbaba

II. Cestujeme po planéte Zem

III. Slniečko sa zobudilo

IV. Tajomstvá lesa

V. Slnko na nás zasvietilo, chrobáčiky zobudilo

VI. Čo všetko deťom k šťastiu treba