Školský rok 2021 / 2022

Vo VZN č. 01/2020 obce Voderady s účinnosťou od 01.01.2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voderady, je stanovené:

§ 7 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie

Príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku školskej jedálne je stanovený pevnou sumou vo výške 3,00 € na kalendárny mesiac v ktorom stravník odobral aspoň jedno jedlo.

Poplatky za stravu

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:

Desiata        0,36 €
Obed             0,85 €
Olovrant     0,24 €


Celková stravná jednotka – spolu  1,45 €

K stravnej jednotke sa pripočítava réžia 3 € mesačne.

POZN.: Výška mesačnej platby bude doručená prostredníctvom správy v systéme EduPage. ( Zálohová platba zahŕňa počet pracovných dní v mesiaci napr.:  22 x 1,45 € + 3 € mesačná réžia)

Predškoláci : uhrádzajú príspevok na režijné náklady vo výške 15€ plus príspevok na stravu  18€
Zostatok uhrádza rodič v zálohovej  platbe  33 € za 1 polrok školského roka 2021/2022.
Výška dotácie je 1,30€

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

Spôsob úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci

  • Bankovým prevodom –internetbankingom

IBAN SK58 5600 0000 0011 1466 6008

Pri platbách bankovým prevodom je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa do správy pre prijímateľa a variabilný symbol, ktorý bude vygenerovaný prihlasovacím systémom edupage.

Platba poštovou poukážkou sa neodporúča z dôvodu nevyhnutnej minimalizácie osobného kontaktu v čase pretrvávajúcej pandemickej situácie !

Prihlasovanie/odhlasovanie

Vyúčtovanie stravného

Školská jedáleň  vráti do 31.8.2022 preplatok stravného v 2. šk. polroku na bežný účet zákonného zástupcu stravníka to sa týka predškolákov, ostatným deťom sa suma presunie do ďalšieho roka.

Organizácia stravovania

Jedlo sa deťom podáva v triedach v umývateľnej časti nasledovne: 

desiata                  8:15 – 8:45 hod.

obed                       11:15 –  11:45 hod.

olovrant               14:15 –  14:30 hod.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vedúca ŠJ ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov v danom dni. Za organizáciu a výchovne – vzdelávací proces zodpovedá zástupkyňa MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov a kultúry stolovania, pričom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľky nenásilne deti usmerňujú podľa želania rodičov aj prikrmujú.  V l. triede pomáha učiteľke pri dokrmovaní upratovačka príslušnej triedy. Deti v I. triede (2,5-3 ročné) používajú pri jedle lyžicu, v II. triede (3-4 ročné deti) lyžicu , v III. triede ( 4-5 ročné deti) vidličku a lV. triede (5-6 ročné deti) kompletný príbor od začiatku školského roka.

Naša školská jedáleň realizuje aktivity odporúčané Ministerstvom školstva SR.

  • Mlieko pre školy v Európskej únii – ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM
  • ZDRAVÁ MLIEČNA VÝŽIVA
  • Národný program prevencie obezity
  • Výchova ku spoločenskému správaniu, zásadám správnej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí

Pre školské stravovanie používame materiálno-spotrebné normy a receptúry vydané Ministerstvom školstva SR. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potraviny najvyššej kvality.

Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov v našom stravovacom zariadení používame e -model HACCP.

Košíková Zuzana, vedúca ŠJ