Školský rok 2020 / 2021

Vo VZN č. 01/2020 obce Voderady s účinnosťou od 01.01.2020 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voderady, je
stanovené:§ 7 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie


Príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku školskej jedálne je stanovený pevnou
sumou vo výške 3,00 € na kalendárny mesiac v ktorom stravník odobral aspoň jedno jedlo.
Ak stravník v kalendárnom mesiaci neodobral žiadne jedlo, príspevok bude vrátený na
základe žiadosti jeho zákonného zástupcu.


Poplatky za stravu


Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:


Desiata 0,36 €
Obed 0,85 €
Olovrant 0,24 €
Celková stravná jednotka – spolu 1,45 €


K stravnej jednotke sa pripočítava réžia 3 € mesačne.


POZN.: Výška mesačnej platby bude doručená prostredníctvom správy v systéme edupage.Stravník – predškolák:


Dotácia pre deti v predškolskom veku je 1,20 €. Uhrádza zálohovú platbu za 1. polrok
školského roka 2020/2021 v sume 40 €, ktorá pozostáva z  doplatkov na stravu vo výške 0,25 € / deň
a mesačných režijných nákladov.


Spôsob úhrady


Stravné sa uhrádza mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci

 • Bankovým prevodom –internetbankingom
  IBAN SK58 5600 0000 0011 1466 6008
  Pri platbách bankovým prevodom je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa do správy pre
  prijímateľa a variabilný symbol, ktorý bude vygenerovaný prihlasovacím systémom edupage.

Vyúčtovanie stravného


Školská jedáleň v priebehu januára vystaví výmer na úhradu stravného v 2. školskom polroku
2020/2021 pre stravníkov predškolákov, pričom zohľadní počet stravovacích dní v 2. šk. polroku,
počet odhlásených obedov v období od septembra do decembra 2020 a čerpanie zálohovej platby
v 1. šk. polroku 2020/2021. Školská jedáleň vráti do 31.8.2021 preplatok stravného v 2. šk. polroku
na bežný účet zákonného zástupcu stravníka.


Organizácia stravovania

Jedlo sa deťom podáva v triedach v umývateľnej časti nasledovne: 

desiata                 8:15 – 8:45 hod.

obed                     11:15 –  11:45 hod.

olovrant               14:15 –  14:30 hod.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vedúca ŠJ ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov v danom dni. Za organizáciu a výchovne – vzdelávací proces zodpovedá zástupkyňa MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov a kultúry stolovania, pričom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľky nenásilne deti usmerňujú podľa želania rodičov aj prikrmujú.  V l. triede pomáha učiteľke pri dokrmovaní upratovačka príslušnej triedy. Deti v I. triede (2,5-3 ročné) používajú pri jedle lyžicu, v II. triede (3-4 ročné deti) lyžicu , v III. triede ( 4-5 ročné deti) vidličku a lV. triede (5-6 ročné deti) kompletný príbor od začiatku školského roka.


Naša školská jedáleň realizuje aktivity odporúčané Ministerstvom školstva SR.

 • Mlieko pre školy v Európskej únii – ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM
 • ZDRAVÁ MLIEČNA VÝŽIVA
 • Národný program prevencie obezity
 • Výchova ku spoločenskému správaniu, zásadám správnej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí

Pre školské stravovanie používame materiálno-spotrebné normy a receptúry vydané Ministerstvom školstva SR. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potraviny najvyššej kvality.

Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov v našom stravovacom zariadení používame e -model HACCP.

Košíková Zuzana, vedúca ŠJ