Prihlasovanie:

Pred začiatkom školského roka najneskôr do 05.09.2020

ZZ zašle alebo osobne doručí vyplnený a podpísaný zápisný lístok na adresu:  Základná škola s materskou školou, Poštová ulica 47/6, 919 42 Voderady .

ZZ môže priniesť zápisný lístok na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2020, o 16:00 hod. v priestoroch malej telocvične ZŠ alebo je možné ho priniesť prvý týždeň školského roka, najneskôr do 05.09.2020.


Odhlasovanie zo stravy:

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je možné on-line spôsobom,  rodič alebo zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Ak je potrebné dieťa odhlásiť na pondelok, je to možné uskutočniť aj v nedeľu avšak opäť do 14:00 hod.

V prípade, že vaše dieťa náhle ochorie a už nemáte možnosť ho odhlásiť, môžete si nasledujúci
deň stravu vyzdvihnúť do obedára. Strava sa vydáva do obedára v čase od 10:00 – 11:00 hod. Stravu v tomto prípade rodič hradí v plnej výške, t.j. 1,45 €. Bude mu odpočítaná zo zaplateného depozitu.  Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Počas dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v škole, nie je možné stravu odoberať do obedára. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre deti MŠ od 3-6 rokov a pre zamestnancov MŠ

Prihláška na stravovanie