Prihlasovanie:

Pred začiatkom školského roka najneskôr do 03.09.2021

ZZ zašle alebo osobne doručí vyplnený a podpísaný zápisný lístok na adresu:  Základná škola s materskou školou, Poštová ulica 47/6, 919 42 Voderady  alebo pošle na :
msjedvoderady@centrum.sk
jedalenvoderady@gmail.com

ZZ môže priniesť  zápisný lístok aj prvý týždeň školského roka, najneskôr do 03.09.2021.

Odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je možné on-line spôsobom,  rodič alebo zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Ak je potrebné dieťa odhlásiť na pondelok, je to možné uskutočniť aj v nedeľu avšak opäť do 14:00 hod.

V prípade, že vaše dieťa náhle ochorie a už nemáte možnosť ho odhlásiť, môžete si nasledujúci deň stravu vyzdvihnúť do obedára. Strava sa vydáva do jedno-rázových v čase od 10:30 – 11:00 hod. Stravu v tomto prípade rodič hradí v plnej výške, t.j. 1,45 €. Bude mu odpočítaná zo zaplateného depozitu.  Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Počas dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v škole, nie je možné stravu odoberať.
Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre deti MŠ od 3-6 rokov a pre zamestnancov MŠ.

Prihláška na stravovanie